hi,你好!欢迎访问本站!登录
本站由简数采集腾讯云宝塔系统阿里云强势驱动
当前位置:首页 - PHP问题 - 正文 请牢记本站网址www.sosophp.cn

php怎样建一个数组【php题目】

2019-11-26PHP问题搜搜PHP网65°c
A+ A-

php怎样建一个数组?

php建立数组的几种体式格局

1、array()函数

1.1无key值

  $arr=array(1,2,3,4);

1.2键值对

$arr=array(
    'name'=>'myj',
    'age'=>'18',
    'phone'=>'1888888888'
  );

1.3空数组

 $arr=array();

2、compact()函数

compact函数能够把变量转换为数组。

$a = 'aaa';
 $b = 'bbb';
 $c = 'ccc';
 $arr3 = compact('a','b','c');

输出:

{"a":"aaa","b":"bbb","c":"ccc"}

3、array_combine()函数

array_combine()函数能够将两个数组合并成一个新数组,个中的一个数组是键名,另一个数组的值为键值。

 $arr_key = array('a','b','c','d');
 $arr_val = array('1','2','3','4');
 echo var_dump(array_combine($arr_key,$arr_val));

输出:

 'a' => string '1' (length=1)
 'b' => string '2' (length=1)
 'c' => string '3' (length=1)
 'd' => string '4' (length=1)

4、运用array_fill()函数建立数组

array_fill()函数是用给定的值类添补数组

定义花样:

array_fill(start,number,value)

start:肇端索引

number:数组个数

value:数组值

示例:

$a=array_fill(2,3,"Dog");
print_r($a);

输出效果:

Array ( [2] => Dog [3] => Dog [4] => Dog )

5、range()函数

定义花样:array range(first,second,step)first:元素最小值second:元素最大值step:元素步长(默许1)

 $arr = range(1,5); 输出:[1,2,3,4,5]
 $arr = range(1,15,3); 输出:1,4,7,10,13

更多PHP相干学问,请接见ki4网!

以上就是php怎样建一个数组的细致内容,更多请关注ki4网别的相干文章!

  选择打赏方式
微信赞助

打赏

QQ钱包

打赏

支付宝赞助

打赏

  选择分享方式
  移步手机端
php怎样建一个数组【php题目】

1、打开你手机的二维码扫描APP
2、扫描左则的二维码
3、点击扫描获得的网址
4、可以在手机端阅读此文章
标签: